Regulamin Sklepu Internetowego www.orpel.com.pl

Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz

art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. POBIERZ PLIK

Sklep www.orpel.com.pl, działający pod adresem https://orpel.com.pl prowadzony jest przez Spółdzielnię Usług Techniczno-Handlowych i Wdrożeń ORPEL (dalej: SUTHiW ORPEL), z siedzibą w Łodzi (93-232), przy ul. Lodowej 101, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000270461, posiadającą NIP 724-000-14-80, REGON 000640633

Kontakt ze Sklepem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej:

centrumbhp.orpel@gmail.com; telefonicznie: tel. +48 42 25 31 568, fax +48 42 649 20 64,

pisemnie na adres: SUTHiW ORPEL Centrum BHP, ul. Lodowa 101, 93-232 Łódź

Słowniczek:

Sklep - prowadzony przez SUTHiW ORPEL działający pod adresem: https://orpel.com.pl/sklep/,

oferujący Produkty za pośrednictwem Internetu;

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je Klientowi

osobiście lub przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;

Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba

prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w

Sklepie;

Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące min. do realizacji składanych zamówień,

historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu, dane

dotyczące wpłat;

Konsument – osoba fizyczna dokonującą ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej

bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Produkt – towary lub usługi z asortymentu Sklepu;

Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub

stacjonarne, lub na poczcie;

Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za

pośrednictwem systemów płatności on-line np. PayU;

Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.);

Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.

U. z 2014 r poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa o świadczeniu usług drogą

elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).

I. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o

towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie https://orpel.com.pl/sklep/.

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez strony internetowe

https://orpel.com.pl/sklep/, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

3. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty

elektronicznej. Aby założyć konto Klienta, należy wypełnić formularz, w tym podać adres email i określić hasło do konta. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze

bezprawnym. W przypadku otrzymania przez Sklep urzędowego zawiadomienia lub

wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych

dostarczanych przez Klienta, Sklep może uniemożliwić dostęp do tych danych.

4. Informacje o Produktach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71

Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia

umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Do zawarcia umowy

sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w

link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

5. Zamówienia można składać w następujący sposób:

• poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

• e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

• telefonicznie na numer dostępny na stronie internetowej sklepu

6. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na

weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem

lub telefonicznie.

7. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym

towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru,

jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

8. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:

• wyboru zamawianych towarów lub usług,

• wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych oraz adresu dostawy i adresu, na jaki

ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),

• wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Sklepie.

9. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje po jego złożeniu

poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta stanowiącej potwierdzenie przyjęcie

zamówienia do realizacji, uzupełnionej o treść aktualnego regulaminu Sklepu. Z tą chwilą,

uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem, a Klientem za zawartą. Umowa ta zostaje

zawarta pod warunkiem uiszczenia Klienta zapłaty za Produkt w terminie 14 dni. Do

przesyłki zawierającej towar dołączona jest faktura VAT.

10.W przypadku braku zapłaty za Produkt objęty zamówieniem w terminie 14 dni od dnia

złożenia zamówienia, zamówienie traktowane jest jako niezłożone, o czym Klient zostanie

poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.

II. Zmiany w zamówieniach.

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania

zamówienia do wysyłki. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto

Klienta w zakładce "historia zamówień". Wprowadzanie zmian możliwe jest za

pośrednictwem formularza kontaktu na stronach pomocy lub telefonicznie.

2. Zmiany zlecane telefonicznie, będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta

jako właściciela konta. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz

zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez formularz

kontaktu na stronach Pomocy po uprzednim zalogowaniu się na konto Klienta.

III. Ceny towarów.

1. Wszystkie ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

a. podawane są w złotych polskich,

b. zawierają podatek VAT,

c. zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,

d. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i

wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami.

Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed

datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

3. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

4. Koszty wysyłki:

Przy zamówieniu powyżej 500 zł netto koszty dostawy pokrywa Sklep, w pozostałych

przypadkach koszty dostawy zostaną doliczone do ceny towarów. Dostawa towaru odbywa

się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Opłata za przesyłkę, którą

pokrywa Klient, wyliczona jest na podstawie wagi zamówionego Produktu i odległości do

miejsca dostawy. Przed zawarcie umowy, Klient jest informowany o kosztach dostawy.

Dla wszystkich dostępnych w Sklepie produktów istnieje możliwość zapłaty i odbioru

osobistego w siedzibie SUTHiW ORPEL, w Łodzi, przy ul. Lodowej 101.

IV. Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na

terytorium Polski:

a. płatność przy odbiorze,

b. przelew bankowy. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu wpłaty na

rachunek bankowy Sklepu.

V. Reklamacje.

1. Zaleca się, by wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, były

zgłaszane na adres e-mailowy centrumbhp.orpel@gmail.com. W celu nadania reklamacji

prawidłowego biegu zaleca się, by Klient podał swoje imię i nazwisko, adres do

korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem

Sklepu.

2. Sklep ponosi odpowiedzialność za wady sprzedawanych Produktów.

3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji. W szczególności, reklamacja Klienta może być

sformułowana w ramach:

• rękojmi (ustawowo uregulowany sposób dochodzenia przez roszczeń od

sprzedawcy);

• gwarancji (dobrowolne zobowiązanie sprzedawcy, importera lub producenta

odnoszące się do jakości produktu);

4. Kupujący może złożyć reklamację w szczególności (lecz nie tylko) gdy, wystąpiła jedna z

opisanych okoliczności:

• Produkt posiada wady fizyczne,

• Produkt jest niezgodny z umową;

• wystąpiło opóźnienie w realizacji zamówienia,

• w fakturze VAT lub paragonie fiskalnym występuje błąd.

5. Zaleca się, by reklamacje, były kierowane:

• na adres e-mail: centrumbhp.orpel@gmail.com (w tytule maila prosimy wpisać

pełny numer zamówienia).

6. W celu usprawnienia procesu rozpoznania reklamacji, zaleca się, by zgłoszenie

reklamacyjne zawierało następujące dane:

• imię i nazwisko/dane działalności gospodarczej

• adres do korespondencji

• adres poczty elektronicznej (w przypadku gdy Klient życzy sobie otrzymać

odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej)

• datę nabycia Produktu

• rodzaj reklamowanego Produktu

• dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia

• żądanie Klienta Zaleca się również, by wraz ze zgłoszeniem reklamacji dostarczyć

Sklepowi dowód zakupu Produktu (może to być na przykład kopia paragonu lub

kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód zakupu towaru).

Przedstawienie ww. danych i dokumentów nie jest warunkiem przyjęcia reklamacji

do rozpoznania.

7. Sklep rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. O sposobie

rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w

zgłoszeniu reklamacji.

8. Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki

gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez

gwaranta, o czym Klient będzie poinformowany na Stronie produktowej. Jeśli dokument

gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach

gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w

dokumencie gwarancji. Podstawą do wniesienia reklamacji jest faktura VAT.

VI. Prawo odstąpienia od umowy.

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość,

może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął

Towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż

przewoźnik weszła w posiadanie Towaru.

W przypadku umowy:

• która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w

częściach termin biegnie od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części

• polegającej na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony termin

biegnie od chwili objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;

• innej niż umowa sprzedaży, termin ten biegnie od dnia jej zawarcia;

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może nastąpić w dowolnej formie. Oświadczenie o

odstąpieniu od umowy można złożyć w szczególności za pośrednictwem formularza,

którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4. Zaleca się, by oświadczenie o odstąpieniu zostało złożone:

• pisemnie na adres: SUTHiW ORPEL Centrum BHP, ul. Lodowa 101, 93-232 Łódź

• w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

centrumbhp.orpel@gmail.com

5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej

wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym

mowa w ust. 1 i 2.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważna jest za niezawartą.

7. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował

Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument

wyśle Produkt do Sklepu przed upływem 14 dniowego terminu.

8. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

9. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni

od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci mu

wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu jeżeli takowe

poniósł (kosztów dostarczenia nie należy mylić z kosztami zwrotu). Jeżeli Konsument

wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły oferowany sposób

dostarczenia, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez

niego dodatkowych kosztów.

10.Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sklep przy użyciu tego samego sposobu zapłaty,

jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu,

który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11.Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili

otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania

towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności nie

obejmuje kosztów zwrotu Produktu przez Konsumenta.

12.Konsument może ponosić odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące

wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia

charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Konsument powinien więc postępować z

Produktem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu.

13.Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z

2014 r., poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje

Konsumentowi w odniesieniu do umów:

• o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą

konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po

spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

• w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad

którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem

terminu do odstąpienia od umowy;

• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana

według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego

zindywidualizowanych potrzeb;

• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub

mająca krótki termin przydatności do użycia;

• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym

opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na

ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte

po dostarczeniu;

• w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na

swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

• w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została

uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić

dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi

przedsiębiorca nie ma kontroli;

• w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu

dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy

dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza

rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji,

prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do

dodatkowych usług lub rzeczy;

• w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo

programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli

opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

• o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o

prenumeratę;

• zawartej w drodze aukcji publicznej;

• o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych,

przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z

wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli

w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

• o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli

spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed

upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez

przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VII. Polubowne sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

ma charakter dobrowolny.

2. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych

sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

• Zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o

wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.

Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na

stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji

Handlowej;

• Zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy

wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu

wynikłego z zawartej umowy;

• Zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną do miejskiego lub powiatowego rzecznika

konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy

ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej:

www.federacjakonsumentow.org.pl.

• Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących

zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za

pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

• Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów

pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem można znaleźć na stronie internetowej

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

VIII. Dane osobowe

1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych

przez SUTHiW ORPEL w celu zawarcia oraz realizacji umowy. Podanie danych osobowych

przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia

zrealizowanie zamówienia przez Sklep.

2. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce

prywatności umieszczonej na stronie www.orpel.com.pl

IX. Postanowienia końcowe.

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a SUTHiW ORPEL.

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 roku do odwołania.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu

wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty

udostępnienia ich na stronie www.orpel.com.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w

życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów

obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. 

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Reset password