POLITYKA PRYWATNOŚCI i COOKIES

ORPEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dokument obowiązuje od 01 lipca 2023 r.

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, Orpel Spółka z o.o.  przyjmuje niniejszy dokument zwany Polityką Prywatności.

1. Podstawowe pojęcia:

Orpel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Orpel Sp. z o.o., ul. Lodowa 101, 93-232 Łódź

NIP 982-038-92-95, REGON 525559382

Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika w ramach Strony, wykorzystywanych do zarządzania usługami.

Klienci – klienci ORPEL Sp. z o.o.

Regulamin – Regulamin sklepu www.orpel.com.pl

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Strona – strona www.orpel.com.pl

Ustawienia (Prywatność) – funkcjonalność Konta, pozwalająca Użytkownikowi korzystającemu z wybranych usług na odpowiednie zarządzanie tymi usługami, w tym samodzielne modyfikowanie ich zakresu oraz na wybór preferencji odnośnie ochrony jego prywatności.

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna lub przedstawiciel osoby prawnej lub przedstawiciel jednostki nie posiadającej osobowości prawnej, która posiada Konto i korzysta z usług oferowanych na Stronie.

Użytkownik niezalogowany – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych na Stronie, które nie wymagają założenia Konta.

2. Dane gromadzone przez właściciela serwisu:

a) Adresy IP Użytkownika

b) Cookies (tzw. ciasteczka)

c) Login/Konto/Nazwa Użytkownika podawana w procesie autoryzacji

d) Informacja o przeglądarce Użytkownika

e) Imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu, adres

f) Nazwa firmy, NIP

3. Administrator danych osobowych:

a) Administratorem danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem Strony jest Orpel Sp. z o.o.

NIP 9820389295

b) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach administrowania serwisem, statystyki odwiedzin serwisu, zarządzania treścią serwisu, utrzymaniem kontaktu z Użytkownikami- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

c) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.

d) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usług.

e) Dane Użytkowników mogą być zbierane automatycznie przez serwer lub podawane przez Użytkownika podczas procesu rejestracji.

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych Klientów oraz przysługujących im praw prosimy o kontakt:

• a) za pośrednictwem poczty elektronicznej orpel@orpel.com.pl

• b) za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres Orpel Sp. z o.o.

4. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych, cele oraz podstawy prawne:

Założenie Konta oraz uwierzytelnianie Użytkownika na Stronie Twoje Konto.

W tym celu przetwarzane są dane osobowe podane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym, to znaczy adres e-mail oraz ustanowione hasło. Jeżeli rejestracja wiąże się z realizacją zakupów w sklepie, zbierane są także dane: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, nr NIP , telefon.

Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Usługi niewymagające założenia Konta

Przetwarzane są dane osobowe w celu sprzedaży towarów w sklepie internetowym. Zakres danych. W tym celu przetwarzane są dane osobowe dotyczące: adres e-mail, imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, nr NIP , telefon.

Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

W tym celu mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane w Profilu, jak również dane dotyczące korzystania z usług będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.

Podstawa prawna. Prawnie uzasadniony interes Orpel Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie realizacji usług oraz sprzedaży.

Marketing naszych produktów i usług

W tym celu przetwarzane są dane osobowe podane przy utworzeniu Konta. Podstawa prawna. Prawnie uzasadniony interes ORPEL Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu produktów i usług.

5. Udostępnianie danych osobowych

Podmioty przetwarzające.

Orpel Sp. z o.o. korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni usługi informatyczne, związane z funkcjonowaniem systemu sprzedaży produktów.

Ponadto odbiorcami Państwa danych będą wyłącznie podmioty uczestniczące w realizacji usługi (firmy kurierskie).

Organy państwowe

Udostępnimy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

6. Terminy przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przechowywane są przez okres posiadania Konta na Stronie dla celów realizacji usługi Konta oraz związanych z nim funkcjonalności. Po usunięciu Konta dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia zakupów oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane przechowywane są przez okres 3 lat od usunięcia Konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług).

Dane osobowe Użytkowników niezalogowanych przechowywane są przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies.

7. Prawa użytkownika z związku z przetwarzaniem danych osobowych

Orpel Sp. z o.o. zapewnia realizację uprawnień wskazanych poniżej:

Prawo do cofnięcia zgody

Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił w momencie rejestracji na stronie, jak również podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych na Stronie. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych.

Jeżeli nie będzie podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, zostaną usunięte dane, wobec wykorzystania których wniesiono sprzeciw.

Podstawa prawna: art. 21 RODO

Prawo do usunięcia danych

Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będzie traktowane jako żądanie usunięcia Konta. Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

a) wycofano określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o zgodę Użytkownika;

b) dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

c) wniesiono sprzeciw wobec wykorzystywania danych w celach marketingowych;

d) dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, pewne dane osobowe mogą być zachowane, w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię zakupów.

Podstawa prawna: art. 17 RODO

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Jeżeli zgłosi takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwione będzie korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będą też wysyłane żadne komunikaty, w tym marketingowe.

Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

a) gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych;

b) gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

c) gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebrano lub wykorzystywano, ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; d) gdy wniesiono sprzeciw wobec wykorzystania danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Orpel Sp. z o.o., przetwarzając jego dane osobowe.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

Prawo dostępu do danych

Użytkownik ma prawo uzyskać od potwierdzenie, czy przetwarzane są jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, ma prawo:

a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących mu na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

Prawo do sprostowania danych

Użytkownik ma prawo prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Może tego dokonać samodzielnie w zakładce Ustawienia. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych ma prawo żądać nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Podstawa prawna: art. 16 RODO

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczył, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, a także ma prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Podstawa prawna: art. 20 RODO

Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków

Skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz realizacji uprawnień Użytkownik może zgłaszać do Orpel Sp. z o.o.

Jeżeli Użytkownik stwierdzi, że jego prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane na mocy RODO zostały naruszone, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Zabezpieczenia

Strona używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę danych oraz utrudnia przechwycenie dostępu do Konta przez nieupoważnionych.

Spółka zapewnia należytą ochronę danych osobowych Klienta. Wszelkie dane osobowe przekazane przez Klienta są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Opis środków technicznych i organizacyjnych - stosowane są następujące zabezpieczenia:

a) Dane pobierane automatycznie przez serwer są zabezpieczone poprzez mechanizm uwierzytelniania dostępu do serwisu

b) Dane pobierane od użytkowników podczas procesu rejestracji są zabezpieczone protokołem SSL oraz poprzez mechanizm uwierzytelniania dostępu do serwisu

c) Dostęp do administrowania serwisem odbywa się z zastosowaniem mechanizmu uwierzytelniania.

9. Polityka korzystania przez serwis z plików cookies (ciasteczek)

a) Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

b) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel serwisu.
c) Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników i służą do celów statystycznych .
d) Domyślnie oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka) zezwala na obsługę plików cookies na urządzeniu Użytkownika, na którym jest uruchomiona. W większości przypadków oprogramowanie w tym zakresie można skonfigurować samodzielnie w tym między innymi wymusić automatyczne blokownie plików cookies. Kwestie związane z konfiguracją sposobu obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowe). Należy mieć na uwadze, że ustawienia ograniczeń w stosunku do obsługi plików cookies mogą mieć wpływ na działanie niektórych funkcjonalności serwisu.
e) Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury
i zawartości; utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
f) W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
g) W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; ◦„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

10. Informacje dotyczące zmian w polityce prywatności

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje w treści.

Rejestracja nowego konta